CLICK HERE FOR HOME LEARNING PACKS

Support for Parents/Carers

Home Learning Video

Carmarthenshire County Council: Letter (10/09/2020)
Updated Letter 31/01/2021
Updated Letter 05/02/2021
Updated Letter 11/02/2021
Updated Letter 05/03/2021

Halfway Primary School Foundation Phase Return Letter 12/02/2021
Free School Meals Update Letter 24/02/2021

THURSDAY MARCH 25TH:
Dear all,
If you would like to take part, we are wearing odd socks tomorrow to help raise awareness of Down Syndrome!
The brighter the better!
https://www.downs-syndrome.org.uk/about/campaigns/world-downs-syndrome-day/
Thanks all!
Miss Thomas

Stop the Spread: Flyer

Mid and West Wales Fire and Rescue Service (MAWWFRS) ‘Lantern Challenge’ Notice

LETTERS AND NOTICES

Dear Parent/Carer – Annwyl Riant/Gofalwr,

Here at Halfway School we pride ourselves on offering a caring, safe and happy environment for your child. We strive to ensure that children have access to a broad, balanced and relevant curriculum, through varied learning opportunities and experiences. Halfway children are encouraged to become independent and creative learners, taking responsibility for their own learning and making informed choices.

We believe it is important to build strong partnerships with everyone involved in our school community and therefore place a great emphasis in developing relationships with parents, carers and families.

Our school motto is ‘Learning Together, Growing Together’, which we feel underpins the ethos of our school and the great team of teachers and support staff who guide the children to achieve their best, in an ever-changing world.

If you would like to visit our school or you have any questions, please get in touch.

Yma yn Ysgol Halfway rydym yn ymfalchïo mewn cynnig amgylchedd gofalgar, diogel a hapus i’ch plentyn. Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod gan blant fynediad at gwricwlwm eang, cytbwys a pherthnasol, trwy gyfleoedd a phrofiadau dysgu amrywiol. Anogir plant hanner ffordd i ddod yn ddysgwyr annibynnol a chreadigol, gan gymryd cyfrifoldeb am eu dysgu eu hunain a gwneud dewisiadau gwybodus.  

Credwn ei bod yn bwysig adeiladu partneriaethau cryf gyda phawb sy’n ymwneud â chymuned ein hysgol ac felly rhoi pwyslais mawr ar ddatblygu perthnasoedd â rhieni, gofalwyr a theuluoedd.  

Arwyddair ein hysgol yw ‘Dysgu Gyda’n Gilydd, Tyfu Gyda’n Gilydd’, yr ydym yn teimlo sy’n sail i ethos ein hysgol a’r tîm gwych o athrawon a staff cymorth sy’n tywys y plant i gyflawni eu gorau, mewn byd sy’n newid yn barhaus.  

Os hoffech ymweld â’n hysgol neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.  

Best Wishes/Dymyniadau Gorau

Miss Jayne K Thomas

Learning Together, Growing Together

Dysgu gyda’n gilydd, Tyfu gyda’n gilydd

Croeso,

Welcome to Halfway Primary School, Llanelli

Please use the menu bar options to navigate the site. You will find all the information you need concerning school news and activities.

Shwmae,

Croeso i Ysgol Gynradd Hannerffordd, Llanelli

Defnyddiwch yr opsiynau bar dewislen i lywio’r wefan. Fe welwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynglŷn â newyddion a gweithgareddau ysgol.

Jayne Thomas (Headteacher – Pennaeth)

Useful Websites