CLICK HERE FOR HOME LEARNING PACKS

Support for Parents/Carers

Home Learning Video

Dear all,
This is the communication from County that I have been told to send out:

We are able to confirm we have had a positive case at the school. Please be assured there are robust procedures in place and the Test, Trace, Protect process is being followed. All families affected have been notified, and a full letter will be sent to all parents shortly. We appreciate your co-operation.

Carmarthenshire County Council: Letter (10/09/2020) Updated Letter (21/09/2020)

Dear Parent/Carer – Annwyl Riant/Gofalwr,

Here at Halfway School we pride ourselves on offering a caring, safe and happy environment for your child. We strive to ensure that children have access to a broad, balanced and relevant curriculum, through varied learning opportunities and experiences. Halfway children are encouraged to become independent and creative learners, taking responsibility for their own learning and making informed choices.

We believe it is important to build strong partnerships with everyone involved in our school community and therefore place a great emphasis in developing relationships with parents, carers and families.

Our school motto is ‘Learning Together, Growing Together’, which we feel underpins the ethos of our school and the great team of teachers and support staff who guide the children to achieve their best, in an ever-changing world.

If you would like to visit our school or you have any questions, please get in touch.

Yma yn Ysgol Halfway rydym yn ymfalchïo mewn cynnig amgylchedd gofalgar, diogel a hapus i’ch plentyn. Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod gan blant fynediad at gwricwlwm eang, cytbwys a pherthnasol, trwy gyfleoedd a phrofiadau dysgu amrywiol. Anogir plant hanner ffordd i ddod yn ddysgwyr annibynnol a chreadigol, gan gymryd cyfrifoldeb am eu dysgu eu hunain a gwneud dewisiadau gwybodus.  

Credwn ei bod yn bwysig adeiladu partneriaethau cryf gyda phawb sy’n ymwneud â chymuned ein hysgol ac felly rhoi pwyslais mawr ar ddatblygu perthnasoedd â rhieni, gofalwyr a theuluoedd.  

Arwyddair ein hysgol yw ‘Dysgu Gyda’n Gilydd, Tyfu Gyda’n Gilydd’, yr ydym yn teimlo sy’n sail i ethos ein hysgol a’r tîm gwych o athrawon a staff cymorth sy’n tywys y plant i gyflawni eu gorau, mewn byd sy’n newid yn barhaus.  

Os hoffech ymweld â’n hysgol neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.  

Best Wishes/Dymyniadau Gorau

Jayne Thiomas

Thanks for you support and patience and we hope you are all well! 

Miss Thomas and Halfway Staff. 😃

Latest Reopening Letter

Learning Together, Growing Together

Dysgu gyda’n gilydd, Tyfu gyda’n gilydd

Croeso,

Welcome to Halfway Primary School, Llanelli

Please use the menu bar options to navigate the site. You will find all the information you need concerning school news and activities.

Shwmae,

Croeso i Ysgol Gynradd Hannerffordd, Llanelli

Defnyddiwch yr opsiynau bar dewislen i lywio’r wefan. Fe welwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynglŷn â newyddion a gweithgareddau ysgol.

Jayne Thomas (Headteacher – Pennaeth)

Useful Websites