KEY INFORMATION

Support for Parents/Carers

Key Stage 2 Sports Day 2021
Foundation Phase Sports Day 2021
Home Learning Video

Free School Meals Update Letter 24/02/2021

LLANELLI TO LESOTHO
Thanks all!
Miss Thomas

Stop the Spread: Flyer

LETTERS AND NOTICES

Dear Parent/Carer – Annwyl Riant/Gofalwr,

Here at Halfway School we pride ourselves on offering a caring, safe and happy environment for your child. We strive to ensure that children have access to a broad, balanced and relevant curriculum, through varied learning opportunities and experiences. Halfway children are encouraged to become independent and creative learners, taking responsibility for their own learning and making informed choices.

We believe it is important to build strong partnerships with everyone involved in our school community and therefore place a great emphasis in developing relationships with parents, carers and families.

Our school motto is ‘Learning Together, Growing Together’, which we feel underpins the ethos of our school and the great team of teachers and support staff who guide the children to achieve their best, in an ever-changing world.

If you would like to visit our school or you have any questions, please get in touch.

Yma yn Ysgol Halfway rydym yn ymfalchïo mewn cynnig amgylchedd gofalgar, diogel a hapus i’ch plentyn. Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod gan blant fynediad at gwricwlwm eang, cytbwys a pherthnasol, trwy gyfleoedd a phrofiadau dysgu amrywiol. Anogir plant hanner ffordd i ddod yn ddysgwyr annibynnol a chreadigol, gan gymryd cyfrifoldeb am eu dysgu eu hunain a gwneud dewisiadau gwybodus.  

Credwn ei bod yn bwysig adeiladu partneriaethau cryf gyda phawb sy’n ymwneud â chymuned ein hysgol ac felly rhoi pwyslais mawr ar ddatblygu perthnasoedd â rhieni, gofalwyr a theuluoedd.  

Arwyddair ein hysgol yw ‘Dysgu Gyda’n Gilydd, Tyfu Gyda’n Gilydd’, yr ydym yn teimlo sy’n sail i ethos ein hysgol a’r tîm gwych o athrawon a staff cymorth sy’n tywys y plant i gyflawni eu gorau, mewn byd sy’n newid yn barhaus.  

Os hoffech ymweld â’n hysgol neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.  

Best Wishes/Dymyniadau Gorau

Miss Jayne K Thomas (Headteacher / Pennaeth)

Learning Together, Growing Together

Dysgu gyda’n gilydd, Tyfu gyda’n gilydd

Useful Websites